Процедура присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій


1) Прийняття кваліфікаційним центром заяви про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації та інших документів, поданих здобувачем, стосовно набутих ним компетентностей та/або результатів навчання.

Для проходження процедури присвоєння/підтвердження здобувач подає до кваліфікаційного центру заяву та долучає наступні документи:


• паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);
• ідентифікаційний код (за наявності);
• медичну довідку за формою 086-У;
• копія документа про здобуття повної або базової загальної середньої освіти;
• свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища (якщо прізвище в документах про освіту не співпадає з прізвищем у паспорті);
• анкета самооцінювання (для здобувачів, які отримали неформальну освіту) (посилання на файл).

Форма ЗАЯВИ:


Документи про освіту, отримані в іншій країні, повинні бути перекладені українською мовою та визнані в Україні відповідно до законодавства.
Заява та документи в електронній формі подаються здобувачем з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Встановлення особи здобувача здійснюється шляхом її електронної ідентифікації.
Кваліфікаційний центр дотримується принципу неупередженості та політики рівних можливостей, відсутності привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі або соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.

2) Співбесіда зі здобувачем стосовно набутих компетентностей та/або результатів навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації.
Кваліфікаційний центр протягом десяти робочих днів з дати подання здобувачем заяви та документів, що додаються до неї, здійснює їх розгляд і проводить співбесіду.

3) Прийняття рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання.
Рішення кваліфікаційного центру щодо задоволення або відмову у проведені процедури оцінювання оформлюються протоколом.
У разі задоволення заяви здобувача визначаються терміни та умови проведення процедури оцінювання
За результатами співбесіди не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати її проведення кваліфікаційний центр письмово повідомляє здобувача про одне з прийнятих рішень:
• визначення часу, дати, місця та умов проведення процедур оцінювання;
• відмову в проведенні процедур оцінювання (у разі встановлення невідповідності поданих документів вимогам професійного стандарту або процедурі присвоєння/підтвердження або встановлення недостовірності поданої інформації).

4) Договірна процедура.
Між кваліфікаційним центром та здобувачем, або юридичною особою (у разі направлення роботодавцем), укладається договір.

5) Проведення процедури оцінювання.
Процедура оцінювання проводиться комісією з оцінювання (далі – комісія).
Керівник кваліфікаційного центру один раз на календарний рік видає наказ, яким затверджує персональний склад та обов’язки членів комісії. Комісія складається з Голови, заступника голови та членів комісії. До складу комісії входять оцінювачі, залучені кваліфікаційним центром на підставі трудового або цивільно-правового договору.
Рівень кваліфікації членів комісії повинен бути не нижчий рівня професійної кваліфікації, на присвоєння/підтвердження якого претендує здобувач. Кожен член комісії повинен мати щонайменше три роки стажу роботи за видом занять (професією) оцінюваної професійної кваліфікації.
Забороняється залучати до складу комісії оцінювачів, які брали участь у навчанні здобувачів, мають із ними родинні зв’язки.
Процедура оцінювання здобувача включає перевірку теоретичних знань і практичних навичок. При перевірці теоретичних знань здобувачі складають тестові завдання комісії з оцінювання. При перевірці практичних навичок здобувачі виконують контрольні завдання комісії з оцінювачів.
Процедура оцінювання проводиться із застосуванням засобів, приладів, інструментів, контрольно-оцінювальних матеріалів, що відповідають вимогам професійного стандарту та порядку присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій.
Результати навчання та/або здобуті компетентності оцінюються на робочих місцях, атестованих у встановленому порядку за умовами праці відповідно до законодавства, навчально-виробничих ділянках, навчальних тренажерах або у приміщеннях, інших місцях, що забезпечують умови для проведення процедури оцінювання відповідно до вимог процедури присвоєння/підтвердження, технічних регламентів, вимог щодо охорони праці та інших нормативних документів.
Кваліфікаційний центр забезпечує здобувача необхідним обладнанням, інструментом, витратними матеріалами, довідковими матеріалами, засобами індивідуального захисту та засобами колективного захисту на час виконання завдання. За згодою кваліфікаційного центру здобувач може використовувати під час виконання завдання своє обладнання, інструменти, витратні матеріали, довідкові матеріали та засоби індивідуального захисту, якщо вони відповідають технічним регламентам та вимогам щодо охорони праці та безпеки для здоров’я, що поширюються на них.
Виконання завдань здійснюється під наглядом члена (членів) комісії. Перед початком проведення процедур оцінювання здійснюється інструктаж кандидата з питань охорони праці, що обов’язково фіксується у журналі інструктажів з питань охорони праці.
До результатів оцінювання можуть додаватися відео- або фотоматеріали, виконані у цифровому форматі, на яких зафіксовано процес проведення оцінювання.

6) Прийняття рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження та видача відповідного документа.
За результатами проведених процедур оцінювання комісія ухвалює одне з таких рішень, що відображається у протоколі, про:
визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження його повної професійної кваліфікації;
визнання результатів навчання здобувача, присвоєння/підтвердження його часткової професійної кваліфікації;
відмову здобувачу у присвоєнні/підтвердженні повної/часткової професійної кваліфікації.
Рішення комісії подається для затвердження кваліфікаційним центром.
За результатами процедури присвоєння/підтвердження на підставі рішення комісії, затвердженого кваліфікаційним центром, протягом п’яти робочих днів здобувачеві видається сертифікат або рішення кваліфікаційного центру про відмову у присвоєнні/підтвердженні професійної кваліфікації.

Видача дублікату
У разі втрати (загублення, знищення тощо) або пошкодження сертифіката кваліфікаційний центр виготовляє та видає його дублікат. Дублікат обліковується кваліфікаційним центром, а інформація про нього вноситься до Реєстру кваліфікацій із зазначенням слова “Дублікат”.
Дублікат сертифіката виготовляється та видається за письмовою заявою особи, на ім’я якої видано сертифікат. Така заява подається до кваліфікаційного центру.
Виготовлення та видача дубліката сертифіката здійснюється кваліфікаційним центром протягом десяти календарних днів з дня отримання заяви від особи, на ім’я якої видано сертифікат.

Контакти:
Кваліфікаційний центр Запорізької ТПП:
бул. Центральний 4, м. Запоріжжя, 69005
Тел. +38 (061) 213-50-24
E-mail: cci@cci.zp.ua