Таможенный брокер

Регламент ПДТС при ЗТПП

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

Запорізьким обласним 

управлінням юстиції  

свідоцтво від 17 вересня 2004 року

  2 птс

Начальник управління юстиції

__________________В. Г. Горлов

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

рішенням Президії 

Запорізької торгово-промислової палати

від 30 серпня 2004 року

протокол № 68

                            Президент

_________________В.І. Шамілов

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

із змінами та доповненнями

Наказ №_________від___________

Начальник управління юстиціі

____________________В.Г.Горлов 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 із змінами та доповненнями

Рішенням Президії Запорізької

торгово-промислової палати

від 28 лютого 2007 р.

Президент

___________________В.І.Шамілов

 


   

РЕГЛАМЕНТ

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

при Запорізький торгово – промисловій палаті

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

СТАТТЯ 1. Правове забезпечення діяльності Третейського суду.

Постійно діючий Третейський суд при Запорізькій торгово – промисловій палаті (надалі –

Третейський суд) здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про третейські суди",

Положення про постійно діючий Третейський суд та цього Регламенту.

СТАТТЯ 2. Право передачі спору на розгляд Третейського суду.

Юридичні та/або фізичні особи мають право передавати на розгляд Третейського суду будь-який спір, що виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам ст.12 Закону України « Про третейські суди».

СТАТТЯ 3. Підвідомчість справ Третейському суду.

Третейський суд в порядку, передбаченому Законом України „Про третейські суди” та цим Регламентом, може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком справ, передбачених ст.6 Закону України «Про третейські суди».

СТАТТЯ 4. Законодавство, яке застосовується Третейським судом при вирішенні спорів.

Третейський суд вирішує спори на підставі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, Третейський суд застосовує законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого Третейський суд застосовує аналогію права чи керується торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером і змістом властиві таким спірним відносинам.

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ.

СТАТЬЯ 5. Склад Третейського суду.

У Третейському суді призначення чи обрання третейських суддів здійснюється із затвердженого списку третейських суддів, який за цим Регламентом має обов'язковий характер.

Формування складу Третейського суду в Третейському суді для вирішення конкретного спору здійснюється в порядку, погодженому сторонами.

Якщо сторони не погодили іншого, то формування складу Третейського суду в Третейському суді для вирішення конкретного спору здійснюється в такому порядку:

1) при формуванні Третейського суду в складі трьох і більше третейських суддів кожна із сторін призначає чи обирає рівну кількість третейських суддів, а обрані у такий спосіб третейські судді обирають ще одного третейського суддю для забезпечення непарної кількості третейських суддів.

Якщо одна із сторін не призначить чи не обере належної кількості третейських суддів протягом 10 днів після одержання прохання про це від іншої сторони або якщо призначені чи обрані сторонами третейські судді протягом 10 днів після їх призначення чи обрання не оберуть ще одного третейського суддю, то розгляд спору в Третейському суді припиняється і цей спір може бути переданий на вирішення компетентного суду;

2) якщо спір підлягає вирішенню третейським суддею одноособово і після звернення однієї сторони до іншої з пропозицією про призначення чи обрання третейського судді сторони не призначать чи не оберуть третейського суддю, то розгляд спору в Третейському суді припиняється і цей спір може бути переданий на вирішення компетентного суду.

Головуючий складу Третейського суду у справі та третейський суддя у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 1 частини третьої цієї статті, обираються не менш як двома третинами від призначеного чи обраного складу суду шляхом відкритого голосування.

Сторони та призначені чи обрані ними третейські судді при призначенні чи обранні у відповідних випадках третейських суддів або головуючого складу Третейського суду повинні забезпечувати додержання вимог Закону України „Про третейські суди”.

СТАТТЯ 6. Відвод та самовідвод третейського судді.

Третейський суддя не може брати участь у розгляді справи, а після його призначення або обрання підлягає відводу або самовідводу:

- якщо він особисто або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;

- якщо він є родичем однієї із сторін або інших осіб, що беруть участь у справі, або знаходиться з цими особами або сторонами в особливих відносинах;

- на його прохання або за спільним рішенням сторін;

- у разі встановлення стороною обставин, які дають їй підстави вважати упередженим або необ'єктивним ставлення третейського судді до справи, про яке сторона дізналася після його обрання або призначення;

- у випадку тривалого, більше одного місяця від дня призначення або обрання, невиконання ним обов'язків третейського судді у конкретній справі;

- у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим ст.18 Закону України "Про третейські суди";

- якщо третейський суддя бере участь у вирішенні спору, який прямо або опосередковано пов'язаний з виконанням ним службових повноважень, наданих державою.

Жодна особа не може бути третейським суддею у справі, в якій вона раніше брала участь як третейський суддя, але була відведена чи заявила самовідвід, як сторона, представник сторони або в будь-якій іншій якості.

Третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу чи самовідводу, зазначені у цій статті, що виникли після початку третейського розгляду, та заявити самовідвід.

Письмова мотивована заява про відвід третейського судді має бути подана стороною голові Третейського суду протягом трьох днів після того, як цій стороні стали відомі обставини, які є підставою для відводу.

У разі пропуску строку питання про прийняття заяви про відвід третейського судді вирішується головою Третейського суду залежно від причин пропуску строку.

За відсутності заперечень іншої сторони щодо заявленого відводу третейський суддя вважається відведеним з дня подання стороною заяви про його відвід. Якщо інша сторона не погоджується з відводом третейського судді, вона має право протягом трьох днів подати голові Третейського суду свої мотивовані заперечення. В цьому випадку питання про відвід вирішується головою Третейського суду спільно з іншими третейськими суддями, призначеними чи обраними у справі, протягом п'яти днів з моменту отримання заяви сторони, рішення яких є обов'язковим для сторін.

РОЗДІЛ 3. ТРЕТЕЙСЬКИЙ РОЗГЛЯД.

СТАТТЯ 7. Компетенція Третейського суду.

Третейський суд, з додержанням вимог Закону України „Про третейській суд”, самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретної справи. При прийнятті позову Третейський суд вирішує питання про наявність і дійсність угоди про передачу спору на розгляд третейського суду.

У разі, якщо Третейський суд прийде до висновку про відсутність або недійсність вказаної угоди, він відмовляє у розгляді справи.

Про відмову у розгляді справи виноситься мотивована ухвала, що направляється сторонам. При цьому заявнику разом з ухвалою повертаються позовні матеріали.

СТАТТЯ 8. Місце проведення третейського розгляду.

Місцем проведення третейського розгляду є місце знаходження Третейського суду при Запорізькій торгово-промисловій палаті : м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4.

СТАТТЯ 9. Мова третейського розгляду.

Розгляд справ у Третейському суді провадиться українською або російською мовою за домовленістю сторін.

Сторона, що надає документи або письмові докази іншою мовою, ніж мова третейського розгляду, повинна забезпечити їх переклад на мову третейського розгляду.

СТАТТЯ 10. Гласність третейського розгляду.

У разі, коли проти відкритого розгляду справи висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів дотримання і збереження комерційної та банківської таємниці або забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається у закритому засіданні.

СТАТТЯ 11. Конфіденційність.

Третейський суд, третейські судді не мають права розголошувати відомості та інформацію, що стали їм відомі під час третейського розгляду, без згоди сторін або їх правонаступників. Забороняється вимагати від третейського судді надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у зв'язку з третейським розглядом справи, крім випадків, передбачених законами України.

СТАТТЯ 12. Правила третейського розгляду.

Правила третейського розгляду встановлюються цим Регламентом. З питань, не врегульованих Регламентом, Третейський суд застосовує норми Закону України "Про третейські суди" та визначає власні правила третейського розгляду лише в тій частині, що не суперечить принципам організації та діяльності третейського суду, які визначені цим законом та Регламентом.

Строки вчинення процесуальних дій, передбачені цим Регламентом, можуть бути продовжені лише за спільною згодою сторін та складу Третейського суду, яким вирішується спір. Про продовження строку третейського розгляду постановляється відповідна ухвала.

СТАТТЯ 13. Учасники третейського розгляду.

Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники, що отримали відповідні повноваження згідно до законодавства України.

Питання про участь третіх осіб та їх процесуальні права у третейському розгляді вирішується Третейським судом.

Третя особа бере участь в третейському розгляді добровільно.

Треті особи не користуються правом оскарження рішення Третейського суду.

СТАТТЯ 14. Провадження по справі.

Провадження по справі розпочинається з моменту отримання секретарем Третейського суду позову. Позов передається секретарю Третейського суду позивачем особисто або відправляється поштою. Копії позовної заяви та доданих до неї документів повинні бути відправлені позивачем відповідачу.

Датою подання позовної заяви вважається день його вручення Третейському суду, а при відправленні позовної заяви поштою - дата штемпеля поштового відомства місця відправлення. Голова складу Третейського суду може давати секретарю суду окремі доручення у зв'язку з підготовкою і проведенням розгляду справи. Він також доручає йому виклик сторін на засідання. Про дату та час проведення засідання у справі сторони сповіщаються повістками.

СТАТТЯ 15. Форма та зміст позовної заяви.

Позовна заява подається у письмовій формі.

Позовна заява повинна містити:

- назву Третейського суду або склад Третейського суду для вирішення конкретного спору;

- дата подання позовної заяви;

- найменування та юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;

- найменування та юридичну адресу представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання і місце роботи представника, що є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;

- зміст вимоги, ціну позову, якщо вимога підлягає оцінці;

- обставини, які обґрунтовують позовні вимоги, підтверджуючі їх докази, розрахунок вимог;

- посилання на наявність третейської угоди між сторонами та доказ її укладання;

- перелік письмових матеріалів, доданих до позовної заяви;

- підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

1) наявність третейської угоди;

2) обґрунтування позовних вимог;

3) повноваження представника;

4) направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень і т.д.).

СТАТТЯ 16. Ціна позову.

Ціна позову визначається:

а) в позовах про стягнення грошей - сумою, що стягується;

б) в позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю цього майна.

В позовах, що складаються з декількох вимог, сума кожної вимоги повинна бути визначена окремо; ціна позову визначається загальною сумою всіх вимог.

В ціну позову включаються також вказані у позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені).

Якщо позивач не визначив або неправильно визначив ціну позову, Третейський суд (за власною ініціативою або на вимогу відповідача) визначає ціну позову на основі наявних даних або на підставі звіту про оцінку вартості майна відділу оцінки Запорізької ТПП.

СТАТТЯ 17. Усунення недоліків позовної заяви.

У випадку встановлення невідповідності позовної заяви вимогам, передбаченим ст.16 цього Регламенту, секретар Третейського суду пропонує позивачу усунути недоліки в десятиденний термін. До усунення недоліків провадження по справі не розпочинається.

СТАТТЯ 18. Обмін документами та письмовими матеріалами.

Обмін документами та письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і Третейським судом здійснюється за останнім відомим місцем проживання фізичної особи чи за юридичною адресою або місцезнаходженням юридичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб, що передбачає отримання доказів доставки документів та інших письмових матеріалів адресатові, та вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою на знаходиться чи не проживає, а про зміну своєї адреси ним не було повідомлено іншу сторону належним чином, а також у випадку, коли адресат відмовився від їх прийняття або не отримав їх, не дивлячись на сповіщення поштового відомства.

СТАТТЯ 19. Відзив на позовну заяву.

Відповідач повинен надати Третейському суду та позивачу письмовий відзив на позовну заяву у триденний термін з моменту отримання позовної заяви.

Ненадання відповідачем відзиву у вищезазначений термін не звільняє його надалі від виконання вимог Третейського суду про надання відзиву на позов.

Невиконання вимог Третейського суду про надання відзиву на позов не є перешкодою для розгляду справи по суті.

В цей же термін відповідач повинен повідомити Третейський суд та позивача про:

- погодження з кандидатурою третейського судді (суддів), вказаною позивачем у позовній заяві;

- ім'я та прізвище третейського судді (суддів), обраного ним зі списку третейських суддів, в разі непогодження з кандидатурою, висунутою позивачем;

- прохання про призначення третейського судді (суддів) головою Третейського суду.

Якщо відповідач не обере суддю і не заявить відповідне прохання до голови Третейського суду у вищезазначений термін суддю за нього призначає голова Третейського суду.

СТАТТЯ 20. Зустрічний позов.

Відповідач має право подати зустрічний позов для розгляду Третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим Третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди.

Зустрічний позов може бути поданий на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення по справі.

Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані та їх спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають з одних і тих самих правовідносин або коли вимоги за ними можуть зараховуватися.

Зустрічний позов повинен відповідати вимогам ст.16 цього Регламенту.

Сторона повинна надати відзив на пред'явлений до неї зустрічний позов не пізніше одного дня до чергового судового засідання.

СТАТТЯ 21. Докази та призначення експертизи.

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких Третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Ці дані встановлюються такими засобами доказування: письмовими і речовими доказами, висновками експертів; поясненнями сторін та їх представників, а також інших осіб, які беруть участь у судовому процесі.

Обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.

Кожна сторона третейського розгляду повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного та об'єктивного вирішення спору. Якщо Третейський суд визнає необхідним отримати документи від підприємств, установ, організацій, що не є учасниками третейського розгляду, він своєю ухвалою уповноважує сторони або одну з них отримати відповідні документи та надати їх Третейському суду.

З метою правильного вирішення спору Третейський суд має право зобов'язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для роз'яснення питань, які потребують спеціальних знань, про що Третейський суд виносить відповідну ухвалу.

Сторони повинні надавати Третейському суду докази в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

Оцінка доказів здійснюється третейськими суддями за їх внутрішнім переконанням.

СТАТТЯ 22. Участь та права сторін у засіданні Третейського суду

Третейський розгляд здійснюється у засіданні Третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовилися про інше щодо їхньої участі в засіданні. Сторонам має бути направлене повідомлення про день, час та місце проведення засідання Третейського суду не пізніше ніж за 10 (десять) днів до такого засідання. Повідомлення направляється або вручається в порядку, визначеному ст.19 цього Регламенту.

Третейський суд під час розгляду справи забезпечує додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам у наданні ними доказів і у доведенні перед Третейським судом їх переконливості.

Сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях Третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами, передбаченими цим Регламентом, або третейською угодою.

Сторона може висунути письмове прохання Третейському суду про перенесення судового засідання за наявності поважної причини або про розгляд справи за її відсутності.

СТАТТЯ 23. Забезпечення позову.

За заявою будь-якої сторони Третейський суд може розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмету спору, які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного та господарського процесуального законодавства України. Третейський суд може витребувати від будь-якої сторони надати належне забезпечення позову у зв’язку з такими заходами.

СТАТТЯ 24. Розгляд справ судом та мирова угода.

Розгляд справ третейським судом починається з винесення відповідної ухвали і направлення її сторонам.

Термін розгляду справи Третейським судом не повинен перевищувати одного місяця з дати прийняття позовної заяви.

При розгляді справи Третейським судом сторонам встановлюються терміни для надання пояснень, документів, доказів у справі та здійснення інших процесуальних дій.

Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість закінчення справи мировою угодою і надалі сприяти вирішенню спору шляхом укладання мирової угоди на всіх стадіях процесу.

За клопотанням сторін Третейський суд ухвалює рішення про затвердження мирової угоди. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні Третейського суду.

СТАТТЯ 25. Розгляд справи на основі письмових матеріалів.

За угодою сторін спір може бути розглянутий без проведення усного розгляду на основі представлених письмових матеріалів.

Якщо представлені матеріали виявляться недостатніми для вирішення спору, Третейський суд може призначити усний розгляд у справі.

СТАТТЯ 26. Наслідки неподання сторонами документів, інших письмових матеріалів або нез'явлення сторін

Не надання витребуваних Третейським судом доказів, інших письмових документів чи матеріалів, нез'явлення у засідання сторін або їх представників, які належним чином повідомлені про розгляд справи і проведення засідання Третейського суду, не є перешкодою для третейського розгляду і прийняття рішення, якщо причина ненадання документів або нез'явлення сторін у засідання визнана Третейським судом неповажною.

СТАТТЯ 27. Протокол засідання Третейського суду.

Протокол засідання Третейського суду ведеться лише в разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу або коли ведення протоколу передбачено регламентом Третейського суду.

Для ведення протоколу за згодою третейських суддів (третейського судді) сторонами може бути призначений секретар третейського розгляду. За його відсутності третейські судді можуть обрати секретаря із складу (крім голови) Третейського суду, яким вирішується спір.

В протоколі засідання Третейського суду вказується:

- дата і місце розгляду справи;

- імена і прізвища третейських суддів та секретаря;

- сутність спору;

- найменування сторін та їх представників, експертів, свідків, інших осіб, що беруть участь у справі;

- заяви і клопотання сторін;

- вказівки і вимоги до сторін у справі, висунуті Третейським судом;

- розклад засідань Третейського суду;

- зміст пояснень сторін та інших осіб, що беруть участь у справі;

- подані під час третейського розгляду докази, відомості при їх огляді;

- узгодження сторонами питання про необхідність зберігання і умови зберігання рішень Третейського суду;

- витрати, понесені сторонами.

Протокол підписується секретарем, всіма третейськими суддями, що розглядали справу.

РОЗДІЛ 4. РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ.

СТАТТЯ 28. Прийняття рішення Третейським судом.

Рішення Третейського суду приймається після дослідження всіх обставин справи третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, що входять до складу Третейського суду.

Рішення оголошується у засіданні Третейського суду. Третейський суд має право оголосити лише резолютивну частину рішення. Мотивоване рішення направляється сторонам в строк, що не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.

Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення.

СТАТТЯ 29. Вимоги до рішення

Рішення Третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом третейського суду, що розглядав справу, в тому числі третейським суддею, який має окрему думку. Окрема думка викладається письмово та додається до рішення Третейського суду.

Рішення Третейського суду скріплюється підписом керівника і круглою печаткою Запорізької торгово-промислової палати.

Рішення Третейського суду повинно відповідати вимогам ст.46 Закону України "Про третейські суди".

СТАТТЯ 30. Додаткове рішення.

Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після отримання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, заявлених під час третейського розгляду, але які не знайшли відображення у рішенні.

Заява про прийняття додаткового рішення повинна бути розглянута тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її отримання Третейським судом.

За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, що є складовою частиною рішення Третейського суду, або виноситься мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.

СТАТТЯ 31. Роз'яснення рішення.

Якщо сторони не домовилися про інше, будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після отримання рішення звернутися до Третейського суду із заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення.

Заява про роз'яснення резолютивної частини рішення повинна бути розглянута тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом семи днів після її отримання Третейським судом. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, що є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.

Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, Третейський суд не має права змінювати зміст рішення.

СТАТТЯ 32. Виправлення рішення.

Третейський суд в тому ж складі, з власної ініціативою або за заявою сторони третейського розгляду, може виправити в рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситися ухвала, що є складовою частиною рішення.

СТАТТЯ 33. Обов’язковість рішення Третейського суду.

Сторони, які передали спір на вирішення Третейського суду, зобов’язані добровільно виконати рішення суду, без будь-яких зволікань чи застережень.

СТАТТЯ 34. Оскарження рішення Третейського суду.

Рішення Третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених Законом України "Про третейські суди".

СТАТТЯ 35. Виконання рішення Третейського суду.

Рішення Третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку і терміни, встановлені в рішенні.

Якщо в рішенні термін його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.

Виконання рішення Третейського суду, якщо воно вимагає здійснення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами, здійснюється за умови видачі компетентним судом виконавчого документа.

Рішення Третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

РОЗДІЛ 5. ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРІШЕННЯМ

СПОРУ ТРЕТЕЙСЬКИМ СУДОМ

СТАТТЯ 36. Склад витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом.

До складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, відносяться:

1) гонорари третейських суддів;

2) третейський збір;

3) витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;

4) витрати на листування третейського суду;

5) витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок;

6) гонорари голови та секретаря Третейського суду;

7) витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з участю в третейському розгляді, у тому числі витрати, понесені на їх оплату проїзду до місця вирішення спору;

8) витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені або призначені для участі у третейському розгляді;

9) витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;

10) витрати, понесені свідками;

11) витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було ухвалено рішення третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги.

Витрати, зазначені у п.1-6 частини першої цієї статті, сплачуються позивачем при поданні позову на поточний рахунок Запорізької торгово-промислової палати в залежності від ціни позову відповідно до наступної таблиці:

Ціна позову (в гривнях) При розгляді господарських справ (у гривнях) При розгляді цивільних справ (у гривнях)

 Ціна позову (в гривнях)При розгляді господарських справ (у гривнях)При розгляді цивільних справ (у гривнях) 
 до 10000 1500600
 від 10001 до 50000  1500 + 1% від суми позову більше 10000 600 + 0,6% від суми позову більше 10000
 від 50001 до 100000  1900 + 0,8% від суми позову більше 50000  840 + 0,5% від суми позову більше 50000
 від 100001 до 200000  2300 + 0,6% від суми позову більше 100000 1090 + 0,4% від суми позову більше 100000
 від 200001 до 500000  2900 + 0,4% від суми позову більше 200000 1490 + 0,3% від суми позову більше 200000
 від 500001 до 1000000  4100 + 0,3% від суми позову більше 500000  2390 + 0,2% від суми позову більше 500000
 від 1000001  5600 + 0,2% від суми позову більше 1000000 3390 + 0,1% від суми позову більше 1000000

Для розгляду немайнових спорів розмір витрат складає 1500 гривень.

При розгляді справи Третейським судом в кількості трьох третейських суддів, розмір витрат, нарахований відповідно до частини другої цієї статті, збільшується на 30 відсотків.

Витрати, зазначені у п.7,8,10,11 частини першої цієї статті, первісно здійснюються особами, які вказані у цих пунктах, а витрати, зазначені у п.9 цієї ж частини – особами, на яких суд покладе обов’язок по їх сплаті.

Відшкодування всіх витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, здійснюється згідно з ст.37 цього Регламенту.

До зустрічного позову застосовуються ті ж самі правила щодо витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, що і до первинного позову. Голова Третейського суду у виняткових випадках, враховуючи майновий стан позивача, може відстрочити або розстрочити сплату третейського збору.

У разі, коли третейський розгляд справи не відбувся чи був припинений, сплачений сторонами третейський збір, визначений згідно з Положенням про постійно діючий Третейський суд при Запорізькій торгово-промисловій палаті, повертається сторонам, крім випадків, якщо це було зумовлено відводом усіх суддів, укладанням сторонами мирової угоди, відмовою позивача від позову.

У разі, коли третейський розгляд справи не відбувся чи був припинений з підстав, зазначених у частині восьмій цієї статті, то сторони відшкодовують Третейському суду всі понесені ним витрати, про що зазначається в ухвалі Третейського суду.

В залежності від складності розгляду конкретного спору розмір третейського збору може бути збільшений на підставі рішення голови постійно діючого Третейського суду або його заступника.

СТАТТЯ 37. Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом.

Розподіл витрат, пов'язаних з вирішенням спору, здійснюється Третейським судом у такому порядку:

- при задоволенні позову витрати покладаються на відповідача;

- при відмові в позові – на позивача;

- при частковому задоволенні позову – на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Сторони можуть домовитися між собою про інший, ніж передбачений частиною першою даної статті, розподіл витрат.

Порядок розподілу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі Третейського суду.

РОЗДІЛ 6. УХВАЛИ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ.

ПРИПИНЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СТАТТЯ 38. Ухвали Третейського суду

З питань, що виникають в процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, Третейський суд постановляє ухвали, що скріплюються підписом особи, що їх винесла, та печаткою Запорізької торгово-промислової палати.

СТАТТЯ 39. Припинення третейського розгляду.

Третейський суд постановляє ухвалу про припинення третейського розгляду в таких випадках:

- спір не підлягає вирішенню в третейських судах України;

- є рішення компетентного суду між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав;

- позивач відмовився від позову;

- сторони уклали угоду про припинення третейського розгляду;

- підприємство, установу чи організацію, які є стороною третейського розгляду, ліквідовано;

- третейський суд є некомпетентним щодо переданого на його розгляд спору;

- у разі смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

СТАТТЯ 40. Зберігання справ.

Справи, розглянуті третейським судом, зберігається в цьому суді протягом 10 років з дня прийняття рішення.

Всі документи у справі, у тому числі, зібрані письмові докази разом з процесуальними документами сторін (позов, відгук на позов і т.п.), ухвали, рішення і т.п. повинні зберігатися у справі в прошитому і пронумерованому вигляді.

Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП