Таможенный брокер

Положение ПДТС при ЗТПП

 

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

Запорізьким обласним 

управлінням юстиції  

свідоцтво від 17 вересня 2004 року

  2 птс

Начальник управління юстиції

__________________В. Г. Горлов

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

рішенням Президії 

Запорізької торгово-промислової палати

від 30 серпня 2004 року

протокол № 68

Президент

_________________В.І. Шамілов

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

із змінами та доповненнями

Наказ №_________від___________

Начальник управління юстиціі

____________________В.Г.Горлов 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 із змінами та доповненнями

Рішенням Президії Запорізької

торгово-промислової палати

від 28 лютого 2007 р.

Президент

___________________В.І.Шамілов

 

 

СТАТТЯ 1. Підстави створення постійно діючого Третейского суду.

Постійно діючий третейський суд при Запорізькій торгово-промисловій палаті (далі-Третейський суд ) є недержавним, незалежним органом, що створений за рішенням Президіі Запорізької торгово-промислової палати (протокол від 30 серпня 2004 року № 68) -засновника Третейського суду, у порядку, встановленому Законом України "Про третейські суди", для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

Третейський суд знаходиться в приміщенні Запорізької торгово-промислової палати за адресою: 69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний, буд.4.

СТАТТЯ 2. Інформація про засновника Третейського суду.

Засновник Третейського суду -Запорізька торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, з метою сприяння розвитку народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової,фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності в своєму регіоні.

Палата створена відповідно до Указу Президента від 04.07.94 р .№357/94 “Про торгово-промислову палату України” та діє відповідно до Закону України ”Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.97 р. № 671/97 –ВР і зареєстрована Запорізьким обласним управлінням юстиції від 24.04.98 р. № 155.

СТАТТЯ 3. Принципи організації і діяльності Третейського суду.

Третейський суд створюється і діє на принципах:

1)законності;

2)незалежності третейських суддів і підкорення їх тільки закону ;

3)рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;

4)змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5)обов’язковості для сторін рішень третейського суду;

6)добровільності утворення третейського суду;

7)добровільної згоди третейських судддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;

8)арбітрування;

9)самоврядування третейських суддів;

10)всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;

11)сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадіі третейського розгляду.

СТАТТЯ 4. Завдання Третейського суду.

Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

СТАТТЯ 5. Законодавство, що застосовується Третейським судом.

У відповідності зі ст. 11 Закону України “Про третейські суди” Третейський суд розв’язує спори, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України. У випадку відсутності законодавства для врегулювання певних спірних відносин, Третейський суд застосовує законодавство, яке регулює подібні відносини, а при відсутності такого Третейський суд застосовує аналогію права або керується торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом відповідають таким спірним відносинам.

СТАТТЯ 6. Право передачі спору на розгляд Третейського суду.

Згідно статті 5 Закону України “Про третейські суди” юридичні і физичні особи мають право передавати на розгляд Третейського суду будь-який спір, що виник у цивільних чи господарських правовідносинах за винятком випадків, передбачених Законом України “Про третейські суди”. Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, що відповідає вимогам Закона України ”Про третейські суди”.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

За будь-яких обставин у випадку протиріччя третейської угоди регламенту Третейського суду при Запорізькій торгово-промисловій палаті застосовуються положення регламенту.

СТАТТЯ 7. Порядок формування списку третейських суддів Третейського суду.

Голова і заступник голови Третейського суду обираються Президією Запорізької торгово-промислової палати, яка приймає відповідне рішення, строком на 5 років. Список третейських суддів Третейського суду визначається і затверджується рішенням Президії Запорізької торгово- промислової палати строком на 5 років.

Обрання голови, його заступника, обрання і затвердження списку третейських суддів здійснюється простою більшістю голосів членів Президії Запорізької торгово-промислової палати. Голова Третейського суду у випадку пропуску стороною встановленого регламентом строку подачі заяви про відвод третейського судді вирішує питання про приймання цієї заяви в залежності від причин пропуска.

Якщо інша сторона не згодна з відводом третейського судді, голова Третейського суду вирішує питання про відвод третейського судді разом з іншими третейськими суддями.

Повноваження третейського судді припиняються:

-за погодженням сторін;

-у випадку відводу чи самовідводу;

-у випадку набрання чинності обвинувального вироку щодо нього;

-у випадку набрання чинності судового рішення про визнання його обмежено дієздатним або недієздатним;

-у випадку його смерті, визнання його безвісно відсутнім або померлим рішенням суду, що набрало чинності.

У випадку внесення змін до списку Третейського суду Запорізька торгово-промислова палата повинна надати протягом 15 днів в Запорізьке обласне управління юстиції заяву в порядку, передбаченому Законом України “Про третейські суди”.

СТАТТЯ 8. Вимоги до третейских суддів Третейського суду.

Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена або обрана особа, яка прямо або опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.

Третейськими суддями не можуть бути:

-особи, що не досягли повноліття, і особи, що знаходяться під опікою чи піклуванням;

-особи, що не мають кваліфікацію, погоджену сторонами безпосередньо або визначену в регламенті

Третейського суду;

-особи, що мають судимість;

-особи, що визнані в судовому порядку недієздатними.

У випадку вирішення спору одним третейським суддею він повинен мати вищу юридичну освіту. У випадку колегіального вирішення спору вимога щодо наявності вищої юридичної освіти розповсюджується на головуючого складу Третейського суду.

СТАТТЯ 9. Регламент Третейського суду.

Регламент Третейського суду затверджується рішенням Президії Запорізької Торгово-промислової палати .

СТАТТЯ 10. Витрати Третейського суду.

До складу витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, відносяться:

1) гонорари третейських суддів;

2) витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду;

3) витрати на листування третейського суду;

4) витрати на телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок;

5) гонорари голови, заступника голови та секретаря Третейського суду.

6) витрати на нарахування страхових внесків на суми гонорарів.

7) витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з участю в третейському розгляді, у тому числі витрати, понесені на оплату проїзду до місця вирішення спору;

8) витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені або призначені для участі у третейському розгляді;

9) витрати, пов'язані з оглядом і дослідженням речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні;

10) витрати, понесені свідками;

11) витрати, пов'язані з оплатою стороною, на користь якої було ухвалено рішення третейського суду, послуг представника, пов'язаних із наданням правової допомоги;

Витрати сплачуються позивачем при поданні позову на поточний рахунок Запорізької торгово-промислової палати у розмірі, встановленому Регламентом третейського суду. Витрати, пов'язані з вирішенням спору постійно діючим Третейським судом, розподіляються на основні та додаткові. Основні витрати (п.1-6) Третейський суд несе за рахунок третейського збору, додаткові – за рахунок додаткових внесків.

Основні витрати, пов'язані з вирішенням спору Третейським судом, розподіляються наступним чином:

- гонорари третейських суддів – 30% (у разі розгляду справи у кількості трьох судей, суму гонорару розподіляють: 40% - головуючому судді, решта – порівну між двома іншими суддями).

- витрати, пов'язані з організаційним забезпеченням третейського розгляду, листування, телефонний, телеграфний, телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок, нарахування страхових внесків на суми гонорарів – 52%;

- гонорари голови, заступника голови та секретаря Третейського суду – 18%.

Відповідно до питомої ваги, вказаної у частині третій цієї статті, Запорізька торгово-промислова палата проводить покриття зазначених витрат Третейського суду та сплачує передбачені гонорари. За рахунок коштів третейського збору сплачуються податки та обов’язкові платежі, а також інші операційні виплати Запорізької торгово-промислової палати на утримання Третейського суду.

Витрати, зазначені у п.7,8,10,11 частини 1 цієї статті, первісно здійснюються особами, які вказані у цих пунктах, а витрати, зазначені у п.9 цієї ж частини – особами, на яких суд покладе обов’язок по їх сплаті.

Відшкодування всіх витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом, здійснюється згідно з ст.37 Регламенту Третейського суду.

СТАТТЯ 11. Припинення діяльності Третейського суду.

Рішення щодо припинення діяльності Третейського суду може прийматися ¾ голосів членів Президії Запорізької торгово-промислової палати або за рішенням компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва.

СТАТТЯ 12.Самоврядування третейських суддів.

При Третейському суді Запорізької торгово-промислової палати для представництва і захисту інтересів третейських суддів створюється і діє Рада третейських суддів .

Рішення про створення Ради приймається на загальних зборах третейських суддів Третейського суду.

Персональний склад Ради обирається зі списку третейських суддів також на загальних зборах третейських суддів строком на п'ять років. Для правомочності таких зборів необхідна присутність більш 50% третейських суддів від загальної кількості списку. Рішення щодо створення Ради, її кількісного і персонального складу приймається простою більшістю голосів присутніх. Результати голосування повинні бути наведені у протоколі загальних зборів третейських суддів.

До компетенціїї Ради відноситься :

- у випадку необхідності звернення до Президії Запорізької торгово-промислової палати з питань внесення змін до регламенту Третейського суду, цього Положення, в тому числі щодо порядку виплати гонорарів третейським суддям;

- з інших питань, що можуть бути пов’язані з діяльністю Третейського суду.

Запорізький виставковий центр "Козак-Палац"
Експертні послуги On-line у Запорізькій ТПП
Оформлення карнетів АТА у Запорізькій ТПП
 
logo international trade centre 01
Без назви 1
ukenfrdeites

Інформаційні партнери

Запорізька торгово-промислова палата

   Графік роботи:

  • Понеділок - Четвер з 8.30 до 17:30
  • П'ятниця з 8.30 до 16:30

   69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4Тел./Факс: +38 (061) 213-50-24 , +38 (061) 233-26-54

E-mail: cci@cci.zp.ua 

 

 

 

Бердянське невідокремлене відділення ЗТПП

   71108, м. Бердянськ, пр. Східний, 102

Тел./Факс: (06153) 55-220, 55-403Мелітопольське невідокремлене відділення ЗТПП

   72311 м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 67

Тел. (0619) 43-03-43, (0619) 42-86-32

 

 

Стати членом палати

Послуги ЗТПП

Оренда конференц - залів

Реклама на сайтах ЗТПП